GENERELT

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

BESTILLING AF VARER

Varer kan bestilles hos Kinovox pr. brev, fax, e-mail, telefon samt online på www.kinovox.com. Bestillinger afgivet af kunden er først bindende, når Kinovox har bekræftet kundens ordre ved fremsendelse af ordrebekræftelse eller faktura.

PRISER

Kinovox´s priser er dagspriser og angives i DKK ekskl. afgifter og moms. Priser gælder ab Kinovox lager ekskl. emballage- og forsendelsesomkostninger samt wee afgifter. Der tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og kursændringer.

LEVERING

Kinovox fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra vore leverandører er forsinkede. En oplyst leveringstid er derfor altid en estimeret leveringstid. Medfølgende manualer til produkter forekommer hyppigt på engelsk, og køber kan ikke rette krav mod Kinovox om, at disse skal være på dansk. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.

FORSENDELSE

Alle forsendelser sker EXW (ab lager Herlev) for kundens regning og risiko. Forsendelse i Danmark foretages med GLS Erhvervspakker eller ifølge aftale. Ved forsendelser til Færøerne og Grønland sendes pr. skib eller fly efter kundens ønske. Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade, skal køber straks selv rette henvendelse til transportøren, oftest GLS Danmark. Kinovox er ikke ansvarlig for dækning af transportskader.

BETALINGSBETINGELSER

Alle leverancer sker mod kontant betaling eller pr. efterkrav, medmindre andet er aftalt. Alle priser er kontantpriser, og der ydes ikke kontantrabat. Ved bestilling af varer, der ikke lagerføres, kan Kinovox opkræve depositum eller forudbetaling. Kredit kan ydes til virksomheder og offentlige institutioner efter positiv kreditgodkendelse. Overskrides en betalingsdato, er Kinovox berettiget til at debitere morarentetillæg, p.t. 1,5% pr. måned fra forfaldsdato til betaling sker. Der tages forbehold for ændring i rentesats uden varsel. Ved kundens misligholdelse af indgåede aftaler er Kinovox endvidere berettiget til at standse yderligere leverancer samt at annullere eventuel kreditgivning for indeværende og fremtidige ordrer/aftaler.

 

EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten til alle leverancer tilkommer Kinovox, indtil den fulde købesum inkl. eventuelle omkostninger og renter er betalt.

UNDERSØGELSESPLIGT

Kunden skal straks ved modtagelsen, forinden produktet tages i brug, gennemgå det leverede produkt med henblik på at sikre sig, at der ikke er fejl og mangler ved leveringen eller de leverede produkter. Reklamation over fejl og mangler, der burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal fremsendes senest 8 dage efter modtagelse af produktet, i modsat fald fortabes retten til at gøre sådanne fejl eller mangler gældende.

ANSVAR FOR FEJL OG MANGLER

Ved fejl eller mangler, der ikke burde være konstateret ved leveringen, har køberen 1 års reklamationsret (2 år for konsumvarer) fra fakturadato. Reklamation skal meddeles Kinovox snarest muligt efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Kinovox er, hvis muligt, forpligtet og berettiget til at afhjælpe manglen inden for rimelig tid. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt, samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart. Reklamationsretten bortfalder endvidere, hvis en vare repareres på et ikke autoriseret eller et ikke af Kinovox anvist værksted. Såfremt en reklamation fører til kreditering, forbeholder Kinovox sig ret til at foretage fradrag for eventuelt manglende emballage og/eller tilbehør. Enkeltdele som batterier og sliddele er ikke omfattet af reklamations-retten. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr samt forsendelsesomkostninger. Kundens godtgørelse for eventuelle fejl og mangler ved en vare kan aldrig overstige prisen på varen.

FABRIKSGARANTI

En producent kan yde fabriksgaranti ud over ovenfor nævnte reklamationsret, til tider indeholdende særlige betingelser. Fabriksgarantier ydes ikke af Kinovox, men direkte af producenten, hvorfor fejlmelding skal ske direkte til denne. Kontaktinformation og eventuelle betingelser for fabriksgarantien fremgår af varens manual eller kan findes på producentens hjemmeside på Internet. Ombytning til ny vare kan ikke påregnes. Der må på nogle produkter påregnes længere reparationstid, da reparationen i visse tilfælde sker i udlandet. Kinovox friholder sig for ethvert ansvar angående fabriksgarantier.

RETURNERING AF VARER

Kinovox modtager kun varer retur efter forudgående aftale og udfyldt returskema, og kun såfremt varen fremstår som ny og er i original ubeskadiget emballage. Returskema kan hentesher: RETURSKEMA. Al returnering sker for kundens regning og risiko. Er varen ikke komplet (mangler kabler, disketter, emballage, manualer m.v.) fratrækkes et beløb, som svarer til omkostningen ved at bringe varen i komplet stand. Ved kreditering fratrækkes endvidere et administrationsgebyr på 15% af fakturabeløbet. Software tages ikke retur, hvis forseglingen er brudt. Licenser til soft- eller hardware tages ikke retur/krediteres ikke. Supportaftaler kan ikke afkortes. Returnering af udgåede varer er ikke mulig, ligesom varer, der ikke lagerføres, ikke tages retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke.

SERVICE

Varer til reparation kan indleveres i Kinovox´s åbningstid. Ved fremsendelse af varer til reparation bedes følgende procedure fulgt af hensyn til hurtig og korrekt ekspedition:

  • Vedlæg returskema (hentesher: RETURSKEMA) med udførlig fejlbeskrivelse/årsag til returnering.

  • Vedlæg kopi af faktura eller kvittering fra forhandler.

  • Tilhørende kabler, stik, strømforsyning, batterier, manualer, software og lignende skal altid følge produktet.

  • Send varen i egnet og holdbar emballage.

I tilfælde af fejl ved varen, som hører ind under den 2-årige reklamationsret, returnerer Kinovox varen uden forsendelsesomkostninger for køber, men for kundens risiko i skadestilfælde. Reparation af varer uden for garanti faktureres efter medgået tid til gældende timesats. Hertil kommer eventuelle reservedele. Mindste tidsforbrug er 1/4 time. Varer modtaget til reparation henstår for kundens risiko, d.v.s. at kunden er ansvarlig for forsikring.

TAB AF DATA

Kinovox friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. Kinovox opfordrer derfor altid kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. Kunden er ligeledes selv ansvarlig for at geninstallere programmer.

TEKNISKE DATA

Oplysninger og data i brochurer og kataloger er oplyst af leverandøren af det enkelte produkt. Kinovox tager forbehold for ændringer af specifikationer.

UDLÅN AF VARER

En vare leveret til besigtigelse og/eller test, herunder eventuelt tilbehør, dokumentation og emballage, tilhører Kinovox. Kunden kan ikke videreudlåne, sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over varen. Forsendelse begge veje sker for kundens regning og risiko. Er varen, tilbehør eller emballage beskadiget ved returnering, er Kinovox berettiget til at opkræve kunden et beløb til dækning af omkostninger til at bringe varen i komplet stand.

PRODUKTANSVAR / FORCE MAJEURE

I det omfang Kinovox i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig over for køberen, er Kinovox´s ansvar begrænset til produktansvaret og omfatter således ikke ansvar for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v. Kinovox påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. Er der flere ansvarlige, begrænses Kinovox´s ansvar til kr. 100.000, jfr. Produktansvarslovens § 11, stk. 2. Der tages endvidere forbehold for force majeure hos Kinovox samt hos leverandøren og/eller transportøren af den aktuelle vare.

LOVVALG / VÆRNETING

Alle tvister mellem Kinovox og kunder i forhold til nærværende Almindelige salgs- & leveringsbetingelser behandles efter dansk ret med Sø- og Handelsretten som værneting.

PERSONDATA OG DATASIKKERHED

Når du har indhentet tilbud eller lagt ordre hos Kinovox, har du givet os følgende oplysninger:

  • Firma
  • Navn
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • CVR nummer

Disse oplysninger opbevares i vores ERP system. Oplysningerne vil kun blive brugt i forbindelse med korrespondance med dig og din virksomhed og for at vi kan opfylde vores del af handlen. Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne blive udleveret til det fragtfirma som skal levere dine bestillinger/køb.

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med på telefon 70 22 38 11.